1- هوا، آهو

2- پتو، توپ

3- شنا، آشنا

4- رنگ، رگ

5- ریش، شیر

6- شیب، شب

7- دکل، کلید

8- غار، چراغ

9- تیله، هتل

10- آتش، آش

11- سفید، دیس

12- میل، لیمو

13- زنگ، گز، زن

14- آش، ماش، شام

15- خل، لخت ، تلخ

16- قند، فندق، دف

17- بنا، تاب، نبات

18- پاکت، پاک، پتک

19- تشک، کشتی، شیک

20- شکم، کش ، کشمش

21- خیس، سی ، یخ، سیخ

22- سایه، یاس، سیاه

23- رنج، برنج، برج

24- سیروس، سرویس، سرو

25- فانوس، نفس، وان

26- حوله، لوح، هلو


27- لاف، فال، لحاف

28- حفظ، حافظ، حفاظ

29- پل، لپ، پلو، پول

30- یار، ریال، ریل (کلمات مخفی : لیر، ریا، لار، رای، لر )

31- شیر، شر، ریش، ری

34- سفر، کرفس، فکر

35- کولی، کیلو، وکیل

36- پیر، پری، پنیر

37- توپ، پالتو، پتو

38- بازی، زیبا، باز

39- نامه، بهمن، بهنام

40- افسر، سفر، فارس

41- آیه، سایه، سیاه

42- چوپان، پانچ، چاپ، پوچ

43- مه، کمد، دکمه، دکه

44- خمیر، مریخ، میخ، خیر

45- بشر، شتر، ترش، شربت

46- آهن، نگاه، گناه، آهنگ

47- ملک، ملکه، کلم، کلمه

48- جان، جنس، باج، سنجاب

49- تاب، تتو، توت، تابوت

50- گل، زن، زنگ، گوزن، زنگوله

51- پیک، نیک، پیکان، پاک

52- پوست، سوت، توپ، سوپ

53- جبر، باج، جابر، برج

54- فن، تلف، تلفن، نفت

55- ترک، تیر، تیرک، کتری

56- دما، آدم، مد، مداد

57- سرنگ، سگ، رنگ، سنگر

58- جنگل، لنج، گنج، لگن

59- بالش، بال، شال، بلا

60- مهسا، سهام، ماه، ماسه

61- رمز، رزم، مرز، ترمز

62- مریخ، میخ، خرم، خمیر

63- گوزن، گز، زن، زنگ

64- قلب، فالب، بقا، قلاب

65- شیراز، ریش، رازی، شیر

66- پیتزا، زیپ، پیاز، تیز

67- شهر، شوهر، رشوه، هوش

68- شک، یک، کیش، کش، شیک

69-رمز، رز، رزم، مرز

70- خراب، خبر، ابر، بخار

71- فرش، فروش، شوفر، شرف

72- نام، امین، نیما، مین

73- شانه، شاهین، شنا، شاه

74- تشک، مشک، شکم، نمشک

75- سیل، فسیل، فیل، لیف

76- شوم، شامپو، پشم، موش

77- لیز، زنبیل، زین، بیل

78- زیتون، تیز، زین، زینت

79- ورق، روی، قوری، قو

80- ویلا، الو، لوبیا، لبو

81- فندق، قند، نقد، دفن

82- نگین، سنگین، گیس، سنگ

83- گلو، لوله، هلو، گلوله

84- صابون، نصب، بنا، بانو

85- بلال، آلو، لبو، آلبالو

86- اسلحه، سلاح، ساحل، حال

87- شهاب، آشوب، هوش، باهوش

88- بد، باد، ادب، آب، ابد

89- پرورش، شرور، پرش، پرشور

90- آهو، آواره، آوار، اهورا

91- دهن، رهن، هند، دره، هنر

92- بازار، ابزار، آزار، بارز

93- شال، کشو، کال، لواش، لواشک

94- آذر، رخش، شاخ، خارش، آذرخش

95- رهن، نهر، هنر، نقره، قرن

96- سوا، اوج، سویا، جویا، یاسوج

97- زجر، رنج، ریز، زین، زنجیر

98- لقب، قله، قلب، قبله، قبیله

99- رود، دور، ورود، دورو، خودرو

100- ادب، دار، بار، آداب، داراب، باد

101- قسم، ساق، قاسم، سماق، اسم

102- جشن، کهن، جهش، کنجه، شکنجه

103- آخر، خار، خطا، خطر، خاطره

104- توپ، سوت، پتو، پوست، سوپ

105- جنگ، کنج، جشن، گنج، گنجشک

106- خر، روس، سرخ، رخ، سر، خرس

107- مدل، پیل، میل، پلید، دیپلم

108- سام، ملس، سالم، سلام، مال

109- ریش، ریز، شیر، شیار، شیراز

110- بال، بقال، قلاب، قالب، قاب

111- آجر، جان، آرنج، نجار، رنج

112- یاس، سیر، یاسر، ساری، یار

113- کاه، کوه، کاهو، کاوه، آهک

114- میل، محل، لحیم، حلیم، حمل

115- ماه، بام، بیمه، ماهی، بامیه

116- بیل، بال، بلا، گلاب، گلابی

117- نوک، کور، کنار، نوکر، کارون

118- چنگ، خنگ، رنگ، چرخ، خرچنگ

119- اوت، وات، ، کاتر، کروات، تکاور

120- آهن، دانه، هندا، دهان، هند

121- فک، شک، کشف، کش، کفش

122- سال، طلا، سطل، سالن، سلطان

123- بام، امیر، مربی، مربا، بیمار

124- فصل، صفا، فال، اصل، فاصله

125- وام، مار، سمور، راسو، سماور

126- باز، آبزی، زیبا، بازی، آبی

127- آلو، وال، ویلا، وانیل، لیوان

128- تشک، دشت، دست، شکست، دستکش

129- لیف، فله، فیل، فیله، خلیفه

130- آهو، کوه، هوا، کاهو، کاه

131- بره، برگ، برگه، گربه، گره

132- کال، لاک، بال، کابل، باک

133- شک، پوشک، کاوش، کوشا، پوشاک

134- رخت، خرد، درخت، دختر، ترد

135- پیچ، پیت، پست، چیپس، پستچی

136- چاق، چاه، قاچ، تاق، تاقچه

137- هنگ، منگ، ننگ، نهنگ، منگنه

138- مرض، نرم، ضامن، رمان، رمضان

139- تاس، ستم، ماست، تماس، مات

140- رنج، نشر، جشن، شرط، شطرنج

141- پنج، پنجه، پره، پهن، پنجره

142- جان، نجف، نفس، جنس، اسفنج

143- حال، سهل، ساحل، سلاح، اسلحه

144- اسب، سیب، آسیا، آسیب، آسیاب

145- اسم، سیم، نسیم، سیمان، سینما

146- دین، دامن، امید، دنیا، میدان

147- مهم، جسم، سمج، سهم، مجسمه

148- مس، اسم، سام، ماسه، سهام

149- زر، میر، مضر، ضمیر، مریض

150- مته، بها، همت، تباه، مهتاب

151- کال، الان، کالا، کلان، کانال

152- کلم، ملک، سیل، میل، سیم، کلسیم

153- وان، الو، ویلا، وانیل، لیوان

154- کشف، شفا، اشک، کفاش، شکاف، کاشف

155- چرم، چمن، ماچ، نرم، چنار، چمران

156- خنگ، چرخ، نرخ، چنگ، رنگ، خرچنگ

157- لحن، لنز، زحل، نوح، وزن، حلزون

158- امت، اتم، تاس، مات، تماس، ماست

159- کدر، آرد، کرد، اردک، کارد، کادر

160- نور، نوک، سکو، کور، نوکر، کنسرو

161- تره، تنها، هرات، تهران، ترانه

162- کسر، سیر، سری، سیرک، ریسک، کرسی

163- هشت، فرش، رشته

164- گرد، گود، گور، رود، دور، گردو

165- گشت، دشت، شدت، تشک، شکست، دستکش

166- شور، گوش، خوش، گور، رخش، خرگوش

167- تاس، ساکت، اسکی، اسکیت، تاکسی

168- سیر، سریع، عروس، وسیع، عروسی

169- لگد، لگن، گدا، لنگ، انگل، گلدان

170- سنت، سیب، بیست، تنیس، بستنی

171- باک، کبیر، کاری، رکاب، باریک

172- پر، پا، پاس، پسر، سپر، پارس

173- تورم، مترو، مروت، تومور(تومر)، موتور

174- لپ، لپه، هول، هلو، پله، پهلو

175- باد، ادب، بام، ابد، آباد، بادام

176- برش، شتر، بشر، رشت، شربت

177- متر، ترم، تور، تمر، مترو، تورم

178- نظر، رانت، ناظر، نظارت، انتظار

179- عید، عدس، سعی، سعدی، عدسی، سعید

180- ترس، راست، رسته، ستاره

181- سکو، کور، عکس، سرو، عروس، عروسک

182- کند، رنگ، گرد، درک، گردن، کرگدن

183- شنا، تنگ، گشت، آتش، نشت، انگشت

184- کدو، کود، دوش، کشو، دود، دودکش

185- کور، کشو، شکر، شور، روکش، کشور

186- گیلاس، سال، سیل

187- نفس، داس، سند، دفن، فساد، اسفند

188- سیب، آسیب، سیبا، آسیا، آسیاب

189- خار، خاک، کاخ، آستر، تراس، خاکستر

190- راز، دره، روزه، آرزو، هراز، دروازه

191- باد، نان، بند، نادر، بندر، دربان، نردبان

192- نجار، کران، آرنج، نارنج، نارنجک

193- مربع، عرب، عمر

194- خرس، سرخ، خروس، خسرو

195- آدم، دما، دام، مداد

196- چمن، نمد، دامن، نادم، چمدان

197- قند، دین، نقد، دنیا، قنادی

198- پتو، توپ، نیت، تیپ، تیوپ، پوتین

199- رخش، گور، گوش، خوش، شوخ، خرگوش

200- موم، مین، نیم، یمن، مینو، میمون

201- طاق، نام، امن، منطق، نقاط، مناطق

202- زین، تیز، وزن، زینت، ونیز، زیتون

203- پاک، پلک، کپل، پلاک، پلان، پلکان

204- خرد، خدا، درد، داد، خرداد، رخداد

205- بره، راه، ابر، بهار، ابرو، روباه

206- کشو، شکر، کور، کشور، روکش، کوروش

207- لغت، تیغ، بغل، بلیط، غیبت، تبلیغ

208- هفت، هشت، شته، شهرت، رشته، فرشته

209- جین، وجه، یون، جیوه، هویچ، یونجه

210- آهو، هوا، بها، انبه، بانو، انبوه

211- چای، خلا، خال، خالی، خیال، یخچال

212- هود، نود، نوه، دنده، ذره، دوده

213- نان، جان، رنج، نجار، آرنج، نارنج

214- دوش، موش، نوش، دشمن، شنود، دمنوش

215- خال، چای، چال، خالی، خیال، یخچال

216- هود، دهل، هلو، هالو، لوده، آلوده

217- متن، منت، نما، ضامن، متان، ضمانت

218- فنر، نفر، نور، روغن، فروغ، فرغون

219- ریل، تلف، فیل، لیتر، رتیل، فیلتر

220- ادا، باد، بید، آیدا، آداب، آبادی

221- خبر، خزر، بره، خبره، برزخ، خربزه

222- کیش، شیب، شاکی، کاشی، آبکش، شکیبا

223- نوع، عمو، مانع، عمان، معنا، معاون

224- درس، دسر، سردر، درسا، آدرس، سردار

225- گوی، گاو، گونی، واگن، یوگا، گونیا

226- برس، سرب، سراب، بهار هراس، سهراب

227- دام، داد، دما، مداد، داماد، امداد

228- نیش، شنا، شهین، شانه، ناشی، شاهین

229- قیر، یار، قرن، قران، یرقان، قناری

230- شور، شال، واشر، شورا، لواش، شلوار

231- فنا، ناف، فنس، سونا، افسون، فانوس

232- انار، ایران، ناهار، رایانه، یارانه

233- باج، زوج، بازو، جواب، جواز، بازجو

234- باد، آبی، ابر، دبیر، ردیاب، بیدار

235- کما، کام، ماسک، واکس، مسکو، مسواک

236- شنا، ماش، شام، منشی، ماشین، نمایش

237- وبا، شاه، آشوب، وهاب، شهاب، باهوش

238- شغل، سال، شاغل، شغال، الاغ، اشغال

239- قسم، سوق، قوی، موسی، مقوی، موسیقی

240- دفن، سنگ، سود، گود، سوگند، گوسفند

241- ترس، تاس، هرات، هراس، راست، ستاره

242- فاق، یقه، قیف، فقیه، قیافه، قافیه

243- نمک، نیک، نوک، کمان، کمین، کامیون

244- قله، نقل، ناله، نهال، لانه، نقاله

245- کنش، اشک، انشا، آشنا، کاشان، اشکال

246- دوش، هلو، لودر، شوره، رودل، دلشوره

247- آرا، بنا، ابان، انبر، باران، انبار

248- متن، مات، توان، وانت، مانتو، تومان

249- باز، ارز، بارز، آزار، بازار، ابزار

250- رسم، سوار، سمور، راسو، سرما، سماور

251- ابر، رباط، باور، تبار، ابرو، باروت

252- متر، تمر، تورم، مترو، تومور، موتور

253- ستم، مات، ماست، تماس، تمساح، مساحت