وان پلاس 6 با رنگ قرمز جدید معرفی شد چیز زیادی برای کفتن وجود ندارد جز این که این وان پلاس قرمز است.
گوشی وان پلاس 6 بسیار قرمز است و واقعا درخشان به نظر می رسد اما این مهم نیست چیزی مهم است این است که وان پلاس 6 بسیار قرمز است.

جلوی گوشی نیز کاملا قرمز است.

و همچنین اطراف وان پلاس 6